bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.05.2018 z powodu:
ogłoszenie nieaktualne

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa

19.12.2016

1. Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa:

  1. tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży,
  2. ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza,
  3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Oferty kandydatów na stanowisko objęte konkursem powinny zawierać:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe ( dyplom lekarza, dyplom specjalizacji, prawo wykonywania zawodu lekarza ) oraz staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy ),
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
  5. zaświadczenie o niekaralności ( w oryginale) wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą ( decyduje data stempla naniesiona na przesyłce),
w zamkniętych kopertach, na adres:

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW
w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69-71
58-560 Jelenia Góra

Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: &bdquo,Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Górze&rdquo,.


Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej Gorze udostępniane są w siedzibie szpitala, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (75 64 35 750 )


Termin składania ofert upłynie w dniu 12 stycznia 2017 roku.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni, od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Opublikował: Tomasz Dobrzański
Publikacja dnia: 19.12.2016

Dokument oglądany razy: 1456
« inne aktualności