bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.05.2018 z powodu:
ogłoszenie nieaktualne

Konkurs na stanowisko dyrektora

03.08.2017

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
ogłasza konkurs na stanowisko:
Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra

(postępowanie nr DZ-WOP-1113-27/2017)

1. Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) wykształcenie wyższe,

2) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

3) posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku objętym konkursem,

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Oferty kandydatów na stanowiska objęte konkursem powinny zawierać:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy),

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o braku zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych,

8) oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167, z późn. zm.).

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.
Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Wymagane dokumenty w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data stempla naniesiona na przesyłce) w zamkniętych kopertach, na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Zdrowia
ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa

Na kopercie należy umieścić: imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz numer postępowania konkursowego, a także adnotację:
&bdquo,Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze&rdquo,.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, o którym mowa wyżej, udostępniane są do wglądu w: siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej Górze (ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie (75 643 57 00) lub w siedzibie Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie (22 315 20 88).

Termin składania ofert upłynie w dniu 16 sierpnia 2017 r.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w siedzibie Departamentu Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa.

Opublikował: Tomasz Dobrzański
Publikacja dnia: 03.08.2017

Dokument oglądany razy: 1198
« inne aktualności