bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 20.07.2011 z powodu:
Ogłoszenie nieaktualne

Wykonanie ośmiu łazienek w pokojach mieszkalnych budynku Ośrodka Wypoczynkowego óPrze

20.07.2011

OGŁOSZENIE


Nazwa zamówienia: Wykonanie ośmiu łazienek w pokojach mieszkalnych budynku Ośrodka Wypoczynkowego &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, w Kowarach.


ZAMAWIAJĄCY:

NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze, Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie,
tel. 075 6435700, faks 075 6435741.


Adres strony internetowej zamawiającego
: www.szpitalmsw.net


OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓ,WIENIA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ośmiu łazienek w pokojach mieszkalnych budynku Ośrodka Wypoczynkowego &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, w Kowarach.
  2. Łazienki należy wykonać przez wydzielenie części przestrzeni pokoi, ścianami działowymi z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z kształtowników metalowych.
  3. W łazienkach mają się znaleźć urządzenia sanitarne m.in.: brodziki z kabinami prysznicowymi, muszle wc, umywalki.
  4. Należy wykonać instalacje sanitarne i elektryczne.
  5. Wykończenie posadzki i ścian: glazura.
  6. Zamawiający powierza wszystkie niezbędne materiały do wykonania czterech łazienek, a pozostałe cztery łazienki mają być zrealizowane z materiału wykonawcy.


MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓ,WIENIA

Budynek główny Ośrodka Wypoczynkowego &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, w Kowarach, ul. Górnicza 22.UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓ,WIENIA

Wykonawca obowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji prac w celu dokładnego zapoznania się z całkowitą wielkością przedmiotu zamówienia i rzetelnego sporządzenia oferty.
Kontakt: Tel. 75 7182203 Kierownik OW &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, w Kowarach &ndash, mgr Krystyna Skassa.


TERMIN WYKONANIA ZAMÓ,WNIA: do 12 września 2011 r..

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków, jakie musi spełniać wykonawca: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena brutto 100%Miejsce i termin składania ofert:
oferty należy składać do dnia: 21 lipca 2011 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, pokój nr 114 (sekretariat), budynek &bdquo,E&rdquo,.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest:
Inspektor &ndash, Robert Figura &ndash, tel. 075 6435723, faks 075 6435741

Jelenia Góra, dnia 15 lipca 2011 roku


Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 20.07.2011

Dokument oglądany razy: 942
« inne aktualności