bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.10.2011 z powodu:
Postępowanie zakończono.

Ogłoszenie

20.07.2011

OGŁOSZENIE


Nazwa zamówienia: Wykonanie czterech łazienek w pokojach mieszkalnych budynku Ośrodka Wypoczynkowego &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, w Kowarach.


ZAMAWIAJĄCY:

NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze, Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie,
tel. 075 6435700, faks 075 6435741.


OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓ,WIENIA

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czterech łazienek w pokojach mieszkalnych budynku Ośrodka Wypoczynkowego &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, w Kowarach.
  2. Łazienki należy wykonać przez wydzielenie części przestrzeni pokoi, ścianami działowymi z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z kształtowników metalowych oraz wyburzeniu istniejących ścian działowych.
  3. W łazienkach mają się znaleźć urządzenia sanitarne m.in.: brodziki z kabinami prysznicowymi, muszle wc, umywalki.
  4. W łazienkach należy wykonać instalacje sanitarne i elektryczne oraz instalacje elektryczne w pokojach.
  5. Wykończenie posadzki i ścian: glazura.
  6. Zamawiający powierza wszystkie niezbędne materiały do wykonania łazienek. Wykaz materiałów do odbioru w OW &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, oraz w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 69-71.MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓ,WIENIA

Budynek główny Ośrodka Wypoczynkowego &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, w Kowarach, ul. Górnicza 22.


UWARUNKOWANIA WYKONANIA ZAMÓ,WIENIA

Wykonawca obowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji prac w celu dokładnego zapoznania się z całkowitą wielkością przedmiotu zamówienia i rzetelnego sporządzenia oferty.
Kontakt: Tel. 75 7182203 Kierownik OW &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, w Kowarach &ndash, mgr Krystyna Skassa lub Robert Figura &ndash, Inspektor w Dziale Adm.-Gosp. SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze Tel. 75 6435723.


TERMIN WYKONANIA ZAMÓ,WNIA: do 30 sierpnia 2011 r..


Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków, jakie musi spełniać wykonawca: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wykonawca na załączonym do ogłoszenia formularzu (załącznik nr 2) składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium: Waga
Cena brutto 100%Miejsce i termin składania ofert:
oferty należy składać do dnia: 25 lipca 2011 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, pokój nr 114 (sekretariat), budynek &bdquo,E&rdquo,.


Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest:
Inspektor &ndash, Robert Figura &ndash, tel. 075 6435723, faks 075 6435741


Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
Nr 1 &ndash, Formularz ofertowy,
Nr 2 &ndash, Oświadczenie o spełnieniu warunków,


Jelenia Góra, dnia 20 lipca 2011 roku

Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 20.07.2011

Dokument oglądany razy: 2457
« inne aktualności