bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.10.2011 z powodu:
Postępowanie zakończono.

Ogłoszenie o zamówieniu

05.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓ,WIENIU


Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania dźwigu osobowego zewnętrznego dla budynku głównego Ośrodka Wypoczynkowego &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, w Kowarach.


ZAMAWIAJĄCY:


NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital SpecjalistycznyMSWiA w Jeleniej Górze, Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie,
tel. 075 6435700, faks 075 6435741.


OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓ,WIENIA

Rodzaj zamówienia: usługa.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dźwigu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z treścią niniejszego ogłoszenia.
  2. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na budowę dźwigu.
  3. Uzgodnienie dokumentacji dźwigu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego.
  4. Przygotowanie wniosku do PFRON o dofinansowanie inwestycji.
  5. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót.


UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓ,WIENIA


Lokalizacja dźwigu: przy budynku głównym OW &bdquo,Przedwiośnie&rdquo, w Kowarach,
ul Górnicza 22.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie dźwigu osobowego:
na zewnątrz przy ścianie szczytowej, przebudowę korytarzy w celu umożliwienia wyjścia z kabiny, wykonanie wiatrołapu na poziomie wejścia, zaprojektowanie dojścia do szybu windowego w terenie. Ilość przystanków: 4.
Kabina dźwigu musi spełniać wymagania dotyczące korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.


TERMIN WYKONANIA ZAMÓ,WIENIA: do 60 dni od dnia podpisania umowy.


Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Opis warunków, jakie musi spełniać wykonawca: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Wykonawca na załączonym do ogłoszenia formularzu (załącznik nr 2) składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu powyższych warunków.


Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena brutto 100%


Miejsce i termin składania ofert:
oferty należy składać do dnia: 19 sierpnia 2011 roku do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, pokój nr 114 (sekretariat), budynek &bdquo,E&rdquo,.


Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest:
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego &ndash, mgr Jolanta Piwcewicz &ndash, tel. 075 6435718, faks 075 6435741

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
Nr 1 &ndash, Formularz ofertowy,
Nr 2 &ndash, Oświadczenie o spełnieniu warunków.


Jelenia Góra, dnia 4 sierpnia 2011 roku


Opublikował: Przemysław Łysko
Publikacja dnia: 05.08.2011

Dokument oglądany razy: 1352
« inne aktualności